منطق درس 11

حجم فایل : 464.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 17
بنام خدا منطق
درس یازدهم «چارچوب»
دانش آموز عزیز: شما در این درس بابرخی از ایراداتی که به منطق واردشده آشنامی شوید
و سپس پاسخ هر یک از این ایرادات را خواهید دانست.

بر علم منطق نیز همچون سایر علوم ایراد گرفته اند. مثلاً براصلی ترین بخش منطق، یعنی قیاس، اشکال وارد کرده اند. در ادامه درس به بررسی برخی از این اشکالات خواهیم پرداخت زیرا بررسی آنها به درک بهتر و عمیق تر ما از منطق کمک می کند.
1- اگر منطق علمی است که دانستن آن مانع خطاو اشتباه در فکر و استدلال می شود، پس این همه اختلاف میان فلاسفه و دانشمندان ازکجاست؟
قبلاً گفتیم که تفکر و استدلال دو جنبه دارد: صورت استدلال و ماده استدلال. ویک استدلال وقتی درست است که هم صورت و هم ماده استدلال درست باشد.


کار منطق نشان دادن شکل و صورت استدلال است، اما ماده استدلال ازراه های گوناگون همچون مشاهده، تاریخ، آزمایش، ظن و گمان و ... بدست می آید و آنچه زمینه اصلی اشتباه را فراهم می کند، همین محتواو مادۀ قیاس است و اختلافی هم که میان فلاسفه و دانشمندان بوجود می آید، در همان ماده استدلال است.
وقتی می گوئیم:
«هر الف ب است، هر ب ج است ← هر الف ج است»
صورت قیاس فوق کاملاً درست است. اما از نظر محتوا و ماده،
بستگی به این دارد که ما به جای «الف»، «ب» و «ج» چه
موادی را قرار دهیم.
مثال:
«نقره فلز است، هر فلزی سیاه است ← نقره سیاه است».
در مثال بالا با وجود اینکه شکل و صورت استدلال درست
است ،ولی چون محتوا (ماده) قیاس غلط است، قیاس فوق
غلط می شود.

علاوه بر این، دانستن منطق کافی نیست، بلکه به کار بستن آن است که مانع خطا و اشتباه می شود. آموختن قواعد منطق امکان خطا در صورت استدلال را کاهش می دهد و مانع از گرفتار شدن ما در مغالطه می شود که در درس آخر خواهیم آموخت.
2- اگر منطق ابزار استدلال بشری است، پس چرا با کاربرد آن نمی توان به معلومات جدیدی دست یافت؟
پیشرفت یک علم به مادۀ آن است. مثلاًپیشرفت های علومی مثل فیزیک، حقوق، جامعه شناسی و زیست شناسی به خاطر آناست که این علوم به کمک ابزارهایی که دردست داشته اند به محتواهای جدیدی دست
یافته اند. لذا منطق نمی تواند جایگزین دیگرعلوم و رشته های علمی شود و به جای آنهابه کشف محتواهای جدید بپردازد.

منطق، بیان قواعدی است که انسان به طور طبیعی هنگام فکر کردن آنها رابه کار می برد. همین که می بینیم انسان ها به دانش های جدید رسیده اند، دلیل بر کاربرد طبیعی منطق است. آموختن منطق برای کم کردن خطاهاست. نه اینکه هر کس علم منطق را نداند، نمی تواند فکرکند.
3- قیاس، مهم ترین قاعدۀ منطق...